Systemy i urządzenia przeciwpożarowe

System Sygnalizacji Pożarowej

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru jest wykrycie i sygnalizowanie zagrożenia pożarowego po odebraniu przez centralę sygnalizacji pożarowej informacji od czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wskazanie miejsca zagrożonego pożarem.

Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne, uruchomić zaprogramowany scenariusz pożarowy i przesłać sygnał alarmu bezpośrednio do straży pożarnej.

Instalacja SSP służy do szybkiego wykrycia, zlokalizowania z dokładnością do pojedynczej czujki i alarmowania o miejscach pożaru w celu podjęcia odpowiednich działań, takich jak:

  • ewakuacja ludzi i mienia,
  • wezwanie straży pożarnej za pomocą radiowej i telefonicznej transmisji alarmu.

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu – Państwową Straż Pożarną. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

Adresowalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia obiektu.

System zasysania

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego umożliwia rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach. Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych.

Oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest często spotykane w niektórych obiektach, głównie centrach handlowych.

System oddymiania dróg ewakuacyjnych

Systemy oddymiania grawitacyjnego polegają na odprowadzaniu dymu i ciepła za pomocą klap dymowych i/lub okien oddymiających. Systemy te stosowane są głównie w budynkach niskich oraz średnio wysokich.

Ludziom przebywającym w zasięgu pożaru zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami.

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

W czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć równocześnie do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych

Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych służyć mają zapobieganiu rozprzestrzeniania się dymów oraz ognia w czasie zagrożenia pożarowego. Podczas normalnej pracy instalacji wentylacyjnej przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W zależności od typu zastosowanych klap w przypadku wybuchu pożaru następuje zamknięcie lub otwarcie klapy. Sygnały sterujące z centrali systemu sygnalizacji pożaru wymuszają zamknięcie lub otwarcie klapy.

Kurtyny dymowe i pożarowe

Drzwi i bramy pożarowe

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

System detekcji niebezpiecznych gazów

Substancje niebezpieczne stosowane są gazy, mgły i spaliny.

Kontakt z substancjami niebezpiecznymi może oddziaływać na organizm na wiele sposobów. Ich kontakt ze skórą, wdychanie i wniknięcie do organizmu może zaszkodzić zdrowiu.

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek, by kontrolowali oni kontakt z substancjami niebezpiecznymi w celu ochrony zdrowia swoich pracowników.

Kontrolować można poprzez stosowanie lokalnej wentylacji wyciągowej lub zwiększonej wentylacji rozrzedzającej oraz stosowanie regularnego monitoringu.

Jednym z monitorowanych systemów jest system detekcji gazu, najczęściej stosowany na parkingach podziemnych w obiektach użyteczności publicznej. Stosuje się detektory tlenku węgla, dwutlenku węgla, LPG, jak również kontrolery wentylacji.

Hydranty

Gaśnice

Zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy.